این جایگاه برای مونتاژ همزمان چهار محفظه احتراق با توربین داخلی مقاوم به حرارت، نصب مشعل ها،کاشی های سرامیکی محافظ گرما و همچنین عایق کاری حرارتی خارجی محفظه و نصب پوشش سطوح آن طراحی شده است. جایگاه مزبور در چارچوب برنامه مقاوم سازی تجهیزات، برای برخی از گروه های تجهیزات لازم برای تولید توربین های […]

این جایگاه برای مونتاژ همزمان چهار محفظه احتراق با توربین داخلی مقاوم به حرارت، نصب مشعل ها،کاشی های سرامیکی محافظ گرما و همچنین عایق کاری حرارتی خارجی محفظه و نصب پوشش سطوح آن طراحی شده است.
جایگاه مزبور در چارچوب برنامه مقاوم سازی تجهیزات، برای برخی از گروه های تجهیزات لازم برای تولید توربین های گازی ۶۵ -GTE و ۱۷۰ -GTE نصب شد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان