تیمی از دانشگاه شانگهای به همراه تیمی از دانشگاه تسینگیوآ و موسسه تحقیقات انرژی الکتریکی چین  توانسته اند روشی را برای تخمین عمر باتری [...]

تیمی از دانشگاه شانگهای به همراه تیمی از دانشگاه تسینگیوآ و موسسه تحقیقات انرژی الکتریکی چین  توانسته اند روشی را برای تخمین عمر باتری وسایل نقلیه الکتریکی بر اساس داده های ابری(cloud charging data)  تهیه کنند.

شرکت های خودروسازی به طور معمول داده های رانندگی را از وسایل نقلیه الکتریکی خود در ابر اطلاعات برای استفاده در نظارت و مدیریت، نگهداری می کنند. مدت زمان ضبط چنین داده های ابری به طور کلی  ۱۰ تا ۳۰ ثانیه است. با این حال، داده های شارژ پایدار هستند و امکان تخمین عمر باتری را بر اساس داده های ابر شارژ امکان پذیر می سازند.

محققان با استفاده از حجم زیادی از داده های شارژ ثبت شده در طول زمان می توانند ظرفیت باتری را با استفاده از روش انتگرال ساعت آمپر تخمین بزنند. نتایج برآورد پس از آن بر اساس داده های دما اصلاح می شود تا نتایج تخمین ظرفیت اولیه بدست آید.

سپس از الگوریتم فیلتر کالمن (KF) برای بهینه سازی نتایج تخمین استفاده می شود. نویزهای مشاهده از الگوریتم KF توسط یک الگوریتم منطق فازی (FL) در زمان واقعی کنترل می شود تا صحت نتایج برآوردی بهبود پیدا کند. با توجه به نتایج تخمین ظرفیت، عمر باتری توسط مدل فرسودگی تجربی آرنیوس پیش بینی می شود.

از تغییرات ناگهانی ولتاژ و جریان در داده های شارژ برای تخمین مقاومت داخلی باتری استفاده می شود. پیش بینی مقاومت داخلی با استفاده از یک فرآیند مشابه با پیش بینی ظرفیت به دست می آید.

برای تأیید روش از داده های ۱۴۷ وسایل نقلیه الکتریکی تهیه شده توسط دو منبع داده مختلف استفاده شده است.

محققان می گویند که این روش پشتیبانی از داده ها را برای مراقبت های پیشگیرانه برای بسته های باتری، ارزیابی ارزش باقیمانده در وسایل نقلیه الکتریکی، و همچنین طبقه بندی سریع قبل از استفاده ثانویه فراهم می کند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی