شماره گزارشنام گزارشخلاصه مطلبلينك دانلود
1مركز مطالعات انررژیمرکز مطالعات جهانی انرژی در سال 1990 توسط شیخ احمد زکی یمانی 2 وزیر منابع معدنی و نفت عربستان سعودی طی سالهای 1986 - 1962 بنا شد.
هدف اصلی مرکز، فراهم کردن اطلاعات واقعی و مستقل و تحلیل روزانه موضوعات کلیدی انرژی است. تحلیل، دیدگاه و تفسیرش از توسعه نفت و گاز رسمیت جهانی پیدا کرده است.
مطالعات

مركز پايش تحولات انرژی جهان